Poslední aktualizace: 13.1.2020

 

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky poskytování služeb („Smlouva“). Kliknutím nebo poklepáním na „OK“ nebo „Souhlasím“ (nebo na podobný výraz) v souvislosti s touto Smlouvou nebo použitím Služeb (které jsou níže definovány) souhlasíte s touto Smlouvou. Doporučujeme, abyste si tuto Smlouvu vytiskli pro pozdější nahlédnutí. Vyhrazujeme si právo provádět změny níže uvedeným způsobem.

Tato Smlouva je uzavírána mezi vámi a společností Johnson & Johnson s.r.o., IČO: 41193075, se sídlem na adrese Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 4711 („Společnost“ nebo „my“ nebo „nás“ nebo „naše“), ohledně vašeho používání internetových stránek ACUVUE na adrese https://www.jnjvisioncare.cz/ („Stránky“) nebo mobilní softwarové aplikace, v souvislosti s níž uzavíráte tuto Smlouvu („Aplikace“) (zde dále společně „Služby“).

Pokud nejste ochotni přijmout podmínky této Smlouvy, žádáme vás, abyste nevstupovali na Služby ani nepoužívali Služby ani na nich nevyvěšovali ani nepředkládali žádné materiály ani z nich neobjednávali žádné položky. Prostudujte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů na adrese https://www.jnjvisioncare.cz/ochrana-vasich-dat, kde naleznete podrobnosti o tom, jaké informace sbíráme a jak je používáme.

POKUD TYTO STRÁNKY ZAHRNUJÍ MOŽNOST KUPOVAT VÝROBKY ČI SLUŽBY, PRO VYUŽÍVÁNÍ NÁKUPNÍ FUNKCE MUSÍTE BÝT VE SVÉM STÁTĚ ZLETILÍ. TYTO STRÁNKY JSOU URČENY PRO A ZAMĚŘENY NA OBYVATELE ČESKÉ REPUBLIKY. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ZLETILÍ A MŮŽETE UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU NEBO, POKUD NEJSTE ZLETILÍ, ŽE JSTE ZÍSKALI SOUHLAS RODIČE NEBO OPATROVNÍKA S UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY.

POKUD POUŽÍVÁTE SLUŽBY JMÉNEM NEBO VE PROSPĚCH JAKÉKOLI ORGANIZACE, S NÍŽ SPOLUPRACUJETE, PAK SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY ZA SEBE I TUTO ORGANIZACI A POTVRZUJETE, ŽE MÁTE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ ZAVAZOVAT TUTO ORGANIZACI PODLE TÉTO SMLOUVY. Výrazy „vy“ a „váš“ v této Smlouvy budou odkazem na vás i jakoukoli takovouto organizaci.

1. Naše právo provádět změny. Tuto Smlouvu můžeme čas od času měnit (z jakéhokoli důvodu, například z důvodu změn funkcí či služeb nabízených Stránkami či Aplikací nebo z důvodu promítnutí změny legislativy) tím, že vám takovéto změny oznámíme jakýmikoli přiměřenými prostředky, avšak vždy tak, že vám prostřednictvím Služeb poskytneme k dispozici zrevidovanou Smlouvu. Jakékoli takovéto změny se nebudou vztahovat na žádný spor mezi vámi a námi, který vznikl před datem, kdy jsme vyvěsili zrevidovanou Smlouvu obsahující dotyčné změny nebo kdy jsme vás jinak informovali o dotyčných změnách. Pokud nesouhlasíte se změnami ve Smlouvě, můžete Smlouvu vypovědět podle podmínek stanovených níže v článku 20. Když kliknete nebo poklepete na „OK“ nebo „Souhlasím“ (nebo na podobný výraz) v souvislosti s touto Smlouvou nebo když použijete Služby po jakýchkoli změnách, bude to představovat váš souhlas s dotyčnými změnami. Výše uvedený popisek „Poslední aktualizace“ uvádí, kdy byla tato Smlouva naposledy změněna.

V rozsahu dovoleném příslušnými zákony můžeme kdykoli a bez odpovědnosti pozměnit nebo zrušit všechny Služby nebo jejich část (např. s cílem promítnout změny v příslušných zákonech, na ochranu zabezpečení Služeb nebo s cílem provést přiměřené technické úpravy a přiměřená technická vylepšení, s cílem pozměnit služby a funkce poskytované prostřednictvím Služeb); účtovat, změnit nebo se vzdát jakýchkoli poplatků požadovaných za používání Služeb v případech, kdy je to v přiměřené míře nezbytné; nebo nabízet příležitosti některým nebo všem uživatelům dle našeho zcela volného uvážení. Budeme se snažit oznámit vám přiměřeným způsobem (a) jakékoli úpravy, které budou mít podstatný nepříznivý dopad na vaše používání Služeb jako celku; a (ii) jakékoli zvýšení poplatků, které účtujeme za použití Služeb.

2. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti za informace

INFORMACE, VČETNĚ JAKÝCHKOLI RAD A DOPORUČENÍ, POSKYTOVANÉ V RÁMCI SLUŽEB JSOU URČENY VÝHRADNĚ KE VZDĚLÁVACÍM A INFORMAČNÍM ÚČELŮM. NEJSOU ZAMÝŠLENY JAKO LÉKAŘSKÉ ČI ZDRAVOTNICKÉ RADY, ANI NEJSOU URČENY K POUŽITÍ PRO LÉKAŘSKOU DIAGNÓZU ČI LÉČBU PRO ŽÁDNÝ JEDNOTLIVÝ PROBLÉM. ROVNĚŽ NEJSOU URČENY JAKO NÁHRADA ZA ODBORNÉ RADY A SLUŽBY OD KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE, KTERÝ JE DOBŘE OBEZNÁMEN S VAŠIMI SPECIFICKÝMI SKUTEČNOSTMI ČI ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY. VŽDY VYHLEDEJTE RADU SVÉHO LÉKAŘE NEBO JINÉHO KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI ZDRAVOTNÍM PROBLÉMEM A PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLI NOVÉ LÉČBY. NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SE VZTAHUJÍ DALŠÍ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A DALŠÍ VÝHRADY, KTERÉ SE MOHOU OBJEVOVAT KDEKOLI V RÁMCI SLUŽEB.

NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDKY SOUVISEJÍCÍ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO S JAKÝMKOLI ČINEM NEBO OPOMENUTÍM, KTERÝ PODNIKNETE NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ NEBO JINÉHO MATERIÁLU POSKYTNUTÉHO V RÁMCI SLUŽEB. PŘESTOŽE SE SNAŽÍME, ABY BYLY INFORMACE POSKYTOVANÉ SLUŽBAMI STÁLE PŘESNÉ, ÚPLNÉ A AKTUÁLNÍ, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY A NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ŠKODU ČI ZTRÁTU SOUVISEJÍCÍ S PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ NEBO AKTUÁLNOSTÍ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH V RÁMCI SLUŽEB.

3. Informace podané prostřednictvím Služeb. Na vaše podávání informací prostřednictvím Služeb se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů, které se nacházejí zde https://www.jnjvisioncare.cz/ochrana-vasich-dat, [včetně našich Zásad používání souborů cookies, které se nacházejí zde https://www.jnjvisioncare.cz/zasady-spravy-cookies].

4. Otázky jurisdikce. Je možné, že Služby nejsou v některých jurisdikcích vhodné nebo dostupné k použití. Jakékoli použití Služeb je prováděno na vaše riziko a musíte přitom dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a předpisy. Můžeme kdykoli omezit dostupnost Služeb v celém či částečném rozsahu pro jakoukoli fyzickou osobu nebo geografickou oblast, kterou vybereme dle našeho zcela volného uvážení, a to z řádných důvodů (např. pro dodržení příslušných zákonů a regulatorních požadavků, pro ochranu zabezpečení Služeb nebo pro provedení přiměřených technických úprav).

5. Přijatelný způsob používání a pravidla chování. Nesmíte:

 • Vyvěšovat, přenášet či jinak poskytovat k dispozici prostřednictvím Služeb nebo v souvislosti se Službami žádné materiály, které jsou nebo mohou být: (a) výhrůžné, šikanující, ponižující, nenávistné, zastrašující nebo jinak nerespektující práva a důstojnost ostatních; (b) hanlivé, pomlouvačné nebo podvodné; (c) obscénní, neslušné, pornografické nebo jinak nepřijatelné; nebo (d) chráněné autorskými právy, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím, právem na zveřejnění nebo na soukromí nebo jakýmkoli jiným vlastnickým právem, a to bez výslovného předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka.
 • Vyvěšovat, přenášet či jinak poskytovat k dispozici prostřednictvím Služeb nebo v souvislosti se Službami jakýkoli škodlivý software, virus, tzv. červa, tzv. trojského koně, tzv. velikonoční vejce, tzv. časovanou bombu, špehovací software nebo jiný počítačový kód, soubor či program, který je nebo může potenciálně být škodlivý či invazivní nebo je určen k poškození či napadení provozu – nebo ke sledování používání – jakéhokoli hardwaru, softwaru či vybavení (zde vše výše uvedené dále jako „Virus“).
 • Používat Služby k jakémukoli obchodnímu účelu, včetně použití pro vaše obchodní účely nebo jakékoli obchodní účely, z nichž budete mít jakýmkoli způsobem prospěch.
 • Používat Služby k jakémukoli účelu, který je podvodný nebo jinak nezákonný.
 • Sbírat informace o uživatelích Služeb jakýmkoli způsobem, včetně zpětné analýzy.
 • Rušivě zasahovat do provozu Služeb nebo serverů nebo sítí používaných ke zpřístupnění služeb, mimo jiné hackováním nebo znetvořením jakékoli části Služeb, nebo porušit jakýkoli požadavek či zásadu těchto serverů či sítí.
 • Zakazovat nebo bránit jakékoli jiné osobě používat Služby.
 • Reprodukovat, modifikovat, upravovat, překládat, vytvářet odvozená díla, prodávat, najímat, pronajímat, půjčovat, sdílet, distribuovat či jinak využívat jakoukoli část (nebo jakékoli uplatnění) Služeb jinak, než jak je to výslovně povoleno podle této Smlouvy, bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.
 • Provádět zpětnou analýzu, dekompilovat nebo rozebírat jakoukoli část Služeb s výjimkou případů, kdy je takovéto omezení výslovně zakázáno příslušným zákonem.
 • Odstraňovat ze Služeb jakékoli oznámení o autorských právech, ochranné známce či jiných vlastnických práv.
 • Začlenit jakoukoli část Služeb do jakéhokoli produktu či služby bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.
 • Systematicky stahovat a ukládat obsah Služeb.
 • Používat jakéhokoli robota, tzv. pavouka, aplikaci pro prohledávání či získávání obsahu internetových stránek či jiné manuální či automatické zařízení k získávání, indexování, tzv. „scrapování“ (scrape), tzv. „vytěžování dat“ (data mine) či jiným způsobem prováděné shromažďování obsahu Služeb, nebo reprodukovat či obcházet navigační strukturu či prezentaci Služeb bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu. Bez ohledu na výše uvedené a pod podmínkou dodržení jakýchkoli pokynů obsažených v souboru robots.txt, který je umístěn v kořenovém adresáři Služeb, udělujeme provozovatelům veřejných vyhledávačů povolení používat tzv. pavouky ke kopírování materiálů ze Služeb za výhradním účelem (a výhradně pouze v nezbytném rozsahu) vytváření veřejně dostupných, prohledávatelných indexů takovýchto materiálů, avšak nikoli mezipamětí typu cache či archivů takovýchto materiálů. Vyhrazujeme si právo takovéto povolení zrušit buď obecně, nebo v konkrétních případech, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.

Vy nesete odpovědnost za pořízení, údržbu a platby za všechen hardware, telekomunikační zařízení a jiné služby, které potřebujete k používání Služeb.

6. Produkty. Služby mohou zpřístupňovat seznamy, popisy a obrázky zboží nebo služeb nebo souvisejících kupónů či slev (dále společně „Produkty“) a také zmínky o Produktech a odkazy na Produkty. Snažíme se popisovat Produkty co nejpřesněji a zobrazovat aktuálně dostupná balení Produktů. Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, platnosti či aktuálnosti takovýchto seznamů, popisů či obrázků (včetně jakýchkoli prvků, specifikací a cen v nich obsažených) nebo ohledně toho, že bude zobrazené balení Produktu odpovídat skutečnému Produktu, který obdržíte. Tyto informace a dostupnost jakéhokoli Produktu podléhají změně kdykoli bez předchozího oznámení.

7. Transakce. Můžete zakoupit Produkty prostřednictvím Služeb („Transakce“) v souladu s podmínkami v tomto článku, pakliže jste oční specialista.

Abyste mohli provádět Transakce, musíte se zaregistrovat v rámci našeho e-commerce portálu. Uživatelské jméno a heslo pro registraci na tento portál může zákazníkům, kteří jsou registrování v interním systému, na vyžádání poskytnout oddělení zákaznického servisu. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás prosím. Registrací prohlašujete a potvrzujete, že jste oční specialista a budete provádět Transakce v rámci své obchodní činnosti nebo samostatné praxe. Údaje, které poskytnete při registraci, mohou být předmětem ověření a v souvislosti s tím můžete být kontaktováni. Je vaší povinností dodržovat všechny příslušné zákony vztahující se na nákup a používání jakéhokoli Produktu.

Ceny Produktů a slevy na ně jsou uvedeny v našem ceníku a nezahrnují DPH. Akční ceny platí pouze po určitou omezenou dobu nebo do vyprodání zásob nebo do skončení akce. Vezměte prosím na vědomí, že ceny, dostupnost a jiné nákupní podmínky podléhají změně bez předchozího oznámení.

Vyhrazujeme si právo, a to i bez předchozího oznámení, omezit dostupné množství nebo ukončit dostupnost jakéhokoli Produktu; stanovit podmínky pro uplatnění jakéhokoli kupónu, slevy či jiné akční výhody; zakázat jakémukoli uživateli provést jakoukoli Transakci; a odmítnout poskytnout jakémukoli uživateli jakýkoli Produkt.

Podáním objednávky předkládáte nabídku, která je přijata potvrzením objednávky. Vaše zadání objednávky nemusí nezbytně zajistit, že vaši objednávku přijmeme. Pokud není objednávka přijata, není závazná, přičemž Společnost nemá žádnou povinnost objednávku přijmout. Pokud z jakéhokoli důvodu zjistíme, že nemůžeme vaši položku odeslat do třiceti (30) dnů od doby, kdy jsme přijali řádně vyplněnou objednávku, vaši objednávku zrušíme a budeme vás o tomto kroku informovat, pokud se vy a my nedohodneme jinak. Cenu platíte poté, co jsou Produkty doručeny, a to pouze za doručené Produkty.

Přeprava a způsob platby a také přepravní a platební podmínky budou stanoveny během objednávání. Zavazujete se uhradit všechny výdaje, které vám vzniknou nebo které vzniknou na vaší straně prostřednictvím Služeb, a to ve výši, která platí v době zadání příslušné objednávky, včetně příslušných výdajů na daně a/nebo cla. Výdaje za přepravu a manipulaci jsou zahrnuty v ceně Produktu.

Produkty mohou být dopraveny pouze na adresu, která je zaregistrována v našem interním objednávkovém systému. Všechny Transakce jsou prováděny podle přepravní smlouvy uzavřené mezi námi a dopravcem. Od okamžiku, kdy převezmete Produkty, nesete odpovědnost za podání jakýchkoli reklamací u dopravců kvůli poškozeným a/nebo ztraceným zásilkám; pokud není podána žádná reklamace, má se za to, že Produkty byly doručeny v množství odpovídajícím příslušné objednávce a že zásilka nebyla poškozena. Riziko ztráty Produktů přechází na vás při jejich doručení a vlastnické právo k Produktům na vás přechází po zaplacení ceny v plné výši.

Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli uvedenou nabídku za účelem opravení jakýchkoli chyb, nepřesností či opomenutí, mimo jiné i poté, co byla objednávka potvrzena, avšak pouze do okamžiku, kdy je cena zaplacena v plné výši. Pokud byla vaše objednávka zrušena, bude vám to oznámeno e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem.

Produkty musí být zkontrolovány ihned po doručení. Zjevná vada při doručení bude oznámena dopravci (pokud se jedná o poškození vzniklé při přepravě) nebo Společnosti (vady způsobené Společností) bez zbytečného prodlení, avšak nejpozději do 3 dnů po doručení na dodací adresu. Jakékoli jiné vady musí být Společnosti nahlášeny do 30 dnů od data doručení. Jinak právo z vadného plnění zanikne. V rámci této Smlouvy můžete požádat o náhradu nebo opravu Produktu v případě reklamace z důvodu vadné funkce. Společnost nenese odpovědnost za žádnou vadu Produktu, která vznikla jeho normálním opotřebením, úmyslným poškozením nebo nesprávným použitím.

Společnost nese odpovědnost za jakoukoli škodu, k níž došlo v souvislosti s Transakcí, do částky rovnající se její příslušné Ceně (bude platit článek 18. v poměrné výši).

Produkty můžete případně vrátit v souladu s našimi Zásadami vracení zboží, které jsou uvedeny na Službách. V takovém případě budou platit Zásady vracení zboží.

8. Elektronická komunikace. Informace sdělené v rámci Služeb mohou představovat elektronickou komunikaci. Když s námi komunikujete prostřednictvím Služeb nebo prostřednictvím jiných forem elektronických médií, například elektronickou poštou, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, že můžeme komunikovat elektronicky při dodržení místních zákonů o ochraně soukromí a proti nevyžádaným e-mailovým zprávám, a dále s tím, že takováto komunikace i oznámení, hlášení, dohody a jiná sdělení, která vám poskytneme elektronicky, jsou ekvivalentní písemným sdělením a budou mít stejnou účinnost a platnost, jako kdyby byla písemná a podepsaná stranou zasílající dotyčné sdělení.

9. Registrace. Je možné, že k tomu, abyste mohli používat Služby, se budete muset zaregistrovat. Můžeme vás odmítnout nebo můžeme požadovat, abyste změnili jakékoli uživatelské jméno, heslo či jinou informaci, kterou poskytnete. Vaše uživatelské jméno a heslo je pouze pro vaše osobní použití. Nesete výhradní odpovědnost za zachovávání důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a za omezení přístupu k vašemu mobilnímu zařízení, počítači a/nebo jiným prostředkům pro získávání přístupu ke Službám. Neneseme odpovědnost za žádné použití vašich přihlašovacích údajů, které je způsobeno tím, že jste nezachoval jejich důvěrnost. Nesete výhradní odpovědnost za všechny aktivity, které probíhají na vašem účtu, ať už s vaším vědomím, nebo bez vašeho vědomí. Musíte nám neprodleně oznámit jakékoli neoprávněné použití vašich přihlašovacích údajů nebo vašeho účtu, o němž se dozvíte. Pokud ke službám získáváte přístup prostřednictvím mobilního zařízení, doporučujeme, abyste měli toto zařízení chráněné heslem.

Zavazujete se, že jakékoli informace, které nám poskytnete, budou aktuální, přesné a úplné a že budete tyto informace aktualizovat tím, že nám budete oznamovat jakékoli změny.

Vyhrazujeme si právo zrušit kdykoli jakýkoli účet dle našeho zcela volného uvážení, a to mimo jiné také z důvodu jakéhokoli nedodržení těchto Podmínek používání, jakéhokoli podvodu či zneužití nebo jakéhokoli nepravdivého prohlášení, které nám poskytnete vy nebo kdokoli, kdo používá váš účet.

10. Profily a fóra. Je možné, že budete smět v souvislosti se Službami zpřístupnit určité informace nebo materiály (zde dále jednotlivě „Příspěvek“), mimo jiné na profilových stránkách nebo pomocí interaktivních prvků. Nemáme žádnou kontrolu nad Příspěvky a neneseme odpovědnost za žádné Příspěvky, za žádné použití či zneužití Příspěvků jakoukoli třetí stranou ani za vaši interakci s jinými uživateli. V konečném důsledku jsou uživatelé odpovědni za své vlastní jednání. Pokud se rozhodnete zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím Služeb své osobní či jiné údaje, činíte tak na vlastní riziko.

Berete na vědomí, že jakákoli fóra obsahují názory a pohledy jiných uživatelů. Dále berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za přesnost jakýchkoli Příspěvků na Stránkách. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že za všechny Příspěvky nese výhradní odpovědnost osoba, která Příspěvek vyvěsila. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že budete vyhodnocovat použití jakéhokoli Příspěvku a nést všechna rizika spojená s takovým použitím, včetně jakéhokoli spoléhání se na přesnost, úplnost či užitečnost takovéhoto Příspěvku.

11. Naše právo používat Příspěvky. Nic v této Smlouvě nepřevádí žádná vlastnická práva k vašim Příspěvkům. U každého Příspěvku nám udělujete celosvětovou, honorářům nepodléhající, plně uhrazenou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, převoditelnou a plně sublicencovatelnou (přes více úrovní) licenci bez dalšího protiplnění pro vás či jakoukoli třetí stranu, přičemž tato licence nás opravňuje reprodukovat, distribuovat, předvádět a vystavovat (veřejně či jinak), vytvářet odvozená díla, adaptovat, modifikovat, ukládat a jinak používat, analyzovat a využívat takovýto Příspěvek (mimo jiné prostřednictvím využití třetích stran) a kontaktovat vás ohledně vašeho Příspěvku, a to v jakémkoli nyní známém formátu či médiu a pro jakýkoli účel (včetně propagačních účelů, jako jsou například testimoniály a inzerce). Máme právo, ale nikoli povinnost použít vaše Příspěvky.

Máme možnost používat jakékoli nápady, koncepce, know-how či techniky obsažené v jakémkoli Příspěvku nebo odvozené z jakéhokoli Příspěvku za naprosto jakýmkoli účelem, včetně vývoje, výroby a uvádění produktů na trh. Proto prosím nepodávejte ani nám nezasílejte žádné nápady, návrhy či materiály, které chcete uchovat v tajnosti nebo u nichž očekáváte, že za ně obdržíte odměnu. Nebudete mít vůči nám žádný nárok v souvislosti s jakýmkoli použitím či nepoužitím Příspěvků. Když podáte Příspěvky, jste srozuměni s tím, že budeme mít právo, avšak nikoli povinnost, použít, zobrazit a uveřejnit vaše jméno, fotografii, podobu, hlas, vystoupení, životopisné informace a/nebo výroky, a to po celém světě a navždy na Službách a na jakýchkoli přidružených nebo nástupnických internetových stránkách nebo kanálech sociálních médií vlastněných nebo provozovaných námi nebo našimi přidruženými subjekty. Pokud uplatníme kterékoli z těchto práv, jste srozuměni a souhlasíte s tím, že neobdržíte žádné jiné protiplnění, platbu, oznámení či uznání zásluh, ani nebudete mít žádnou možnost předem schválit způsob, jakým je použijeme. Pokud Příspěvek obsahuje osobní údaje, bude s těmito osobními údaji nakládáno podle Zásad ochrany osobních údajů, které budou v této konkrétní záležitosti rozhodující.

Kromě toho, pokud nám poskytnete jakékoli nápady, návrhy či náměty („Zpětná vazba“), budeme takovouto Zpětnou vazbu považovat za Příspěvek. Souhlasíte s tím, že Zpětná vazba není důvěrná a že vaše poskytnutí Zpětné vazby je bezplatné, nevyžádané a bez restrikcí a neuvaluje na nás žádnou povinnost v souvislosti s dotyčnou Zpětnou vazbou.

Potvrzujete, že (a) máte všechna práva nezbytná k udělení licencí udělených v tomto článku, (b) vaše Příspěvky jsou úplné a přesné a (c) vaše Příspěvky a jejich poskytnutí vámi nám není podvodné ani jinak neporušuje žádný příslušný zákon ani žádné právo jakékoli třetí strany. V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem se dále neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli „morálních práv“ nebo jiných práv v souvislosti s přisouzením autorství nebo nedotknutelnosti materiálů ohledně vašeho Příspěvku, které případně máte podle jakéhokoli příslušného zákona (a souhlasíte s tím, že budeme provádět jakékoli činy nebo jakákoli opomenutí ve vztahu k vašim Příspěvkům a souvisejícím materiálům, přičemž tyto činy a tato opomenutí mohou být v rozporu s výše uvedenými právy).

Můžeme stanovit maximální úložnou kapacitu pro Příspěvky na Službách. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu či újmu, kterou případně utrpíte v důsledku jakéhokoli smazání či neuložení jakýchkoli zpráv, sdělení nebo jiných Příspěvků v souvislosti s maximální úložnou kapacitou.

12. Monitorování způsobu používání Služeb. Můžeme (ale nejsme povinni) monitorovat, vyhodnocovat, měnit či odstraňovat příspěvky předtím, než se objeví, nebo poté, co se objeví na Službách, nebo analyzovat váš přístup na Služby nebo vaše používání Služeb. Můžeme sdělovat informace o vašem přístupu na Služby a vašem používání Služeb, o okolnostech přenosu Příspěvků a osobní údaje týkající se uživatelů, kteří poskytnou Příspěvky k dispozici, a to v každém jednotlivém případě v souladu s příslušným zákonem nebo žádostí soudu nebo policejního či jiného státního orgánu, nebo v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí.

13. Vaše právo používat Služby. Uznáváte, že všechna práva k duševnímu vlastnictví vztahující se ke Službám patří nám nebo našim poskytovatelům licence. Nemáte žádné právo ke Službám kromě práva získávat k nim přístup v souladu s touto Smlouvou. Pod podmínkou vašeho dodržení této Smlouvy a pouze po dobu její platnosti: (a) si můžete prohlížet jednu kopii Stránek na jakémkoli jednom zařízení, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití; (b) poskytujeme vám omezené, nevýhradní, odvolatelné, nepřevoditelné, nesublicencovatelné povolení nainstalovat si a používat Aplikaci na zařízení, jež vlastníte nebo ovládáte, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. K této Aplikaci je vám udělena licence (Aplikace vám není prodána). Pokud nedodržíte tuto Smlouvu, musíte ihned přestat používat Služby a vymazat Aplikaci ze svého zařízení (platnost licence končí okamžitě). Za řádné zabezpečení a řádnou ochranu svého zařízení nesete odpovědnost vy.

14. Vlastnická práva Společnosti. My a naši dodavatelé vlastníme Služby, které jsou chráněny vlastnickými právy a zákony, včetně všech našich názvů značek, ochranných známek a značek služeb a jakýchkoli souvisejících log. Všechny obchodní názvy, obchodní známky, značky služeb a loga (zde dále společně jen „Značky“) na Službách, které nevlastníme my, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Nesmíte používat naše Značky v souvislosti se žádným produktem či službou, která není naše, ani žádným způsobem, u něhož je pravděpodobné, že způsobí záměnu. Nic obsažené na Službách by nemělo být vykládáno tak, že uděluje jakékoli právo použít jakékoli Značky bez výslovného předchozího písemného souhlasu vlastníka.

15. Materiály třetích stran; odkazy. Služby mohou umožňovat přístup k informacím, produktům, službám a jiným materiálům třetích stran, včetně Příspěvků (zde dále společně jen „Materiály třetích stran“), a to včetně jakéhokoli přístupu prostřednictvím odkazů. Nad žádnými Materiály třetích stran nemáme kontrolu, ani je neschvalujeme a ani za ně neneseme odpovědnost. Nemáme povinnost monitorovat Materiály třetích stran a můžeme kdykoli zablokovat nebo znemožnit přístup k jakýmkoli Materiálům třetích stran. Přístup k Materiálům třetích stran získáváte a Materiály třetích stran používáte na své vlastní riziko a na tento váš přístup a vaše použití se vztahují jakékoli další podmínky a zásady platící pro takovéto materiály.

16. Další podmínky. Další podmínky mohou upravovat určité prvky nebo obsah Služeb, například nabídky, losování o ceny, závody, soutěže a loterie. Účastí na jakékoli aktivitě v rámci Služeb, která se řídí dalšími podmínkami, například na losování o ceny, závodě, soutěži či loterii s Oficiálními pravidly, souhlasíte s tím, že se na vás budou kromě těchto Podmínek používání vztahovat také dotyčné další podmínky.

17. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU VÁM SLUŽBY POSKYTOVÁNY K DISPOZICI „JAK JSOU“, „KDE JSOU“ A „V RÁMCI DOSTUPNOSTI“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK ČI PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÍCH ČI ZÁKONNÝCH.

VYLUČUJEME VŠECHNY ZÁRUKY VE VZTAHU KE SLUŽBÁM V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ, VČETNĚ ZÁRUK NA PRODEJNOST, NA VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, NA NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A NA VLASTNICKÉ PRÁVO.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A V SOULADU S JAKÝMIKOLI PŘÍSLUŠNÝMI PODMÍNKAMI NEBO ZÁSADAMI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, JAK JE TO STANOVENO V ČLÁNKU 15. , JSOU VÁM MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN ZPŘÍSTUPŇOVÁNY „JAK JSOU“, „KDE JSOU“ A „V RÁMCI DOSTUPNOSTI“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH. VYLUČUJEME VŠECHNY ZÁRUKY VE VZTAHU K MATERIÁLŮM TŘETÍCH STRAN.

ANIŽ BYCHOM OMEZOVALI OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ NEČINÍME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE BUDOU SLUŽBY BEZPEČNÉ, ŽE JAKÉKOLI UŽIVATELSKÉ JMÉNO, HESLO NEBO JINÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÉ PŘÍPADNĚ POUŽIJETE NEBO DOVOLÍTE OSTATNÍM POUŽÍT V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI, ZABRÁNÍ NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU K VAŠEMU ÚČTU NA SLUŽBÁCH NEBO K SOUVISEJÍCÍM INFORMACÍM, NEBO ŽE K VAŠEMU ÚČTU NA SLUŽBÁCH NEBO SOUVISEJÍCÍM INFORMACÍM NEZÍSKÁ PŘÍSTUP NEBO JE NEZNEUŽIJE JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA.

VŠECHNA PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ TOHOTO ČLÁNKU A JINDE V TÉTO SMLOUVĚ) JSOU UČINĚNA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI I JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ A JEJÍCH PŘÍSLUŠNÝCH PODÍLNÍKŮ, AKCIONÁŘŮ, ČLENŮ SPRÁVNÍCH RAD, FUNKCIONÁŘŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, ZMOCNĚNCŮ, ZÁSTUPCŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH NÁSTUPCŮ A NABYVATELŮ (ZDE DÁLE SPOLEČNĚ JEN „SUBJEKTY SPOLEČNOSTI“).

Přestože podnikáme přiměřené kroky ve snaze zachovávat aktuálnost, neporušenost a zabezpečení Služeb, nemůžeme zaručit, že Služby jsou nebo budou stále aktuální, úplné, správné nebo zabezpečené nebo že přístup k nim bude nepřerušený. Služby mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a materiály, které jsou v rozporu s touto Smlouvou. Kromě toho mohou třetí strany provést neoprávněné změny Služeb. Pokud se o jakékoli takovéto změně dozvíte, použijte prosím odkaz na Kontaktujte nás https://www.jnjvisioncare.cz/pece-o-zakazniky/kontakt a uveďte popis takovéto změny a její místo ve Službách.

18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

NIC V TÉTO SMLOUVĚ NEOMEZUJE, NEVYLUČUJE ANI NEMĚNÍ A NENÍ ZAMÝŠLENO TAK, ABY OMEZOVALO, VYLUČOVALO ČI MĚNILO JAKÁKOLI ZÁKONEM ZARUČENÁ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ.

V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI PODMÍNKAMI, ZÁRUKAMI ČI GARANCEMI, KTERÉ NEMOHOU BÝT PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ VYLOUČENY, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY OMEZENA (DLE NAŠEHO UVÁŽENÍ) NA OPĚTOVNÉ DODÁNÍ NEBO NA VRÁCENÍ VÝDAJŮ ZA PŘÍSLUŠNOU ČÁST SLUŽEB.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY: (A) NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI REPRESIVNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTY, KTERÉ NEBYLY VÁMI ČI NÁMI PŘIMĚŘENĚ PŘEDVÍDATELNÉ V DOBĚ, KDY JSTE ODSOUHLASILI TUTO SMLOUVU, V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ VZNIKLÉ ZE SLUŽEB ČI TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI NEBO TOUTO SMLOUVOU, A TO NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI KONTRAKTU, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINÉ TEORIE (ZDE DÁLE SPOLEČNĚ JEN „NEPŘÍMÉ ZTRÁTY“). ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ TEHDY, POKUD JE ZJEVNÉ, ŽE K NÍ DOJDE, NEBO POKUD V DOBĚ, KDY BYL KONTRAKT UZAVŘEN, JSME VĚDĚLI VY I MY, ŽE K NÍ MŮŽE DOJÍT.

ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ Z VAŠEHO POUŽITÍ SLUŽEB NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT SLUŽBY NEBO Z JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JAKÉHOKOLI VIRU, KTERÝ MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ PŘENESEN V SOUVISLOSTI S NIMI.

SUBJEKTY SPOLEČNOSTI NEVYLUČUJÍ ANI NEOMEZUJÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NAŠI ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM V PŘÍPADECH, KDY BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. TOTO ZAHRNUJE ODPOVĚDNOST ZA ÚMRTÍ, UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ABSOLUTNÍCH PRÁV FYZICKÝCH OSOB, ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO NEDBALOSTÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ZMOCNĚNCŮ ČI SUBDODAVATELŮ, A DÁLE ZA HRUBOU NEDBALOST NEBO ÚMYSLNÉ CHOVÁNÍ NEBO ZA PODVOD ČI PODVODNÉ UVEDENÍ V OMYL.

NAŠE MAXIMÁLNÍ ÚHRNNÁ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A ŽALOBNÍ DŮVODY VZNIKLÉ ZE SLUŽEB NEBO TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A TOUTO SMLOUVOU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ KONTRAKTU, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI JINAK, NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ ČÁSTKU Z TĚCHTO ČÁSTEK: (A) CELKOVÁ PŘÍPADNÁ ČÁSTKA, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, NEBO (B) DESET AMERICKÝCH DOLARŮ (10 USD).

VŠECHNA OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ TOHOTO ČLÁNKU A JINDE V TÉTO SMLOUVĚ) JSOU STANOVENA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI A SUBJEKTŮ SPOLEČNOSTI.

19. V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI PODMÍNKAMI, ZÁRUKAMI NEBO GARANCEMI, KTERÉ PODLE ZÁKONA NEMOHOU BÝT VYLOUČENY, JE NAŠE ODPOVĚDNOST V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY OMEZENA (DLE NAŠEHO UVÁŽENÍ) NA OPĚTOVNÉ DODÁNÍ NEBO VRÁCENÍ VÝDAJE ZA PŘÍSLUŠNÉ SLUŽBY. Nároky třetích stran. Pokud budeme zažalováni třetí stranou v důsledku vašeho porušení této Smlouvy nebo vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, pak v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony ponesete odpovědnost za všechny závazky, škody, rozsudky, nálezy, ztráty, náklady, výdaje a poplatky (včetně poplatků za právní služby), které Subjektům Společnosti vzniknou.

20. Ukončení. Můžete kdykoli přestat používat Služby a tím ukončit tuto Smlouvu. My můžeme ukončit nebo pozastavit vaše používání Služeb, pokud nedodržíte tuto Smlouvu, dopustíte se jakéhokoli podvodu nebo zneužití, nebo pokud vy nebo kdokoli používající váš účet nás jakkoli uvede v omyl. V případech, kdy to bude za daných okolností přiměřené, vám oznámíme ukončení nebo pozastavení nejméně dvacet čtyři (24) hodin předem, avšak s tím, že pokud se budeme důvodně domnívat, že jste tuto Smlouvu porušili podstatným způsobem, můžeme Smlouvu s vámi ukončit nebo pozastavit okamžitě. Po jakémkoli ukončení nebo pozastavení vaše právo používat Služby okamžitě zanikne a my můžeme, aniž bychom měli odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně, ihned deaktivovat nebo vymazat vaše uživatelské jméno, heslo a účet a všechny související materiály, aniž bychom měli povinnost poskytovat další přístup k těmto materiálům. Vaše povinnosti podle této Smlouvy přetrvají v platnosti i po jakémkoli vypršení či ukončení této Smlouvy.

21. Rozhodující zákony; jurisdikce. Pokud nebude příslušnými zákony stanoveno jinak, tato Smlouva se řídí zákony České republiky a bude vykládána podle zákonů České republiky.

22. Filtrování. Komerčně dostupná jsou rodičovská ochranná opatření (například počítačový hardware, software nebo filtrovací služby), která vám mohou pomoci omezit přístup k materiálu, který může být pro nezletilé osoby škodlivý nebo nevhodný. Informace o současných poskytovatelích takovýchto ochranných opatření (na něž nemáme žádné vazby) jsou dostupné zde https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

23. Informace nebo stížnosti. Pokud máte dotaz nebo stížnost ohledně Služeb, použijte prosím odkaz na Kontaktujte nás https://www.jnjvisioncare.cz/pece-o-zakazniky/kontakt.

24. Nároky na základě porušení autorských práv. Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály dostupné na Službách porušují vaše autorská práva, můžete nám napsat poštou a požádat, abychom takovýto materiál odstranili nebo k němu zablokovali přístup. Uveďte prosím přesně totožnost a umístění materiálů, které se údajně dopouštějí porušení. Pokud se v dobré víře domníváte, že někdo proti vám neprávem podal oznámení o porušení autorských práv, můžete nám poslat písemné proti-oznámení. Oznámení a proti-oznámení musí být zaslána přes odkaz na Kontaktujte nás https://www.jnjvisioncare.cz/pece-o-zakazniky/kontakt. Ve Spojených státech se s námi lze spojit přes Kontaktujte nás https://www.acuvue.cz/kontaktujte-nas a kromě toho je možné se písemně spojit se zmocněncem Společnosti pro stížnosti související se zákonem Digital Millennium Copyright Act (DMCA) na této adrese:

    Trademark Law Department
    Johnson & Johnson
    One Johnson & Johnson Plaza
    New Brunswick, NJ 08933

Tuto adresu lze také použít ke spojení s námi ve věci nároků souvisejících s porušením autorských práv v jurisdikcích mimo Spojené státy, nebo nás můžete kontaktovat kliknutím na Kontaktujte nás https://www.acuvue.cz/kontaktujte-nas.

25. Výhledová prohlášení. Prohlášení objevující se na Službách, která se týkají nás, našich přidružených subjektů nebo našeho a jejich managementu a která neobsahují historická fakta, jsou „Výhledová prohlášení“. Výhledová prohlášení jsou pouze předpovědi a skutečné budoucí události se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uváděny v jakémkoli Výhledovém prohlášení. Naše provozní činnosti, trhy, produkty, služby a ceny jsou ovlivňovány různými externími faktory a riziky. Tyto faktory a tato rizika jsou popsána v naší aktuální výroční zprávě podávané u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a v jiných dokumentech, které podáváme u SEC. Naše nejnovější dokumenty podané u SEC si můžete prohlédnout prostřednictvím systému SEC EDGAR, který se nachází na adrese www.sec.gov, nebo můžete tyto podané dokumenty získat přímo od nás zdarma. Vylučujeme jakýkoli závazek nebo jakoukoli povinnost aktualizovat, revidovat nebo doplňovat jakékoli Výhledové prohlášení či jakákoli jiná prohlášení objevující se na Službách.

26. Ostatní důležité podmínky. Tato Smlouva nevytváří mezi vámi a námi žádné partnerství, žádný společný podnik, žádný vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, žádné zastoupení ani žádný vztah mezi poskytovatelem franšízy a franšízantem a ani nebude takto vykládána. Tato Smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. S výjimkou ustanovení v článcích 17. , 18. a 26. nebude mít žádná jiná osoba žádná práva vynucovat plnění jakýchkoli podmínek této Smlouvy. Pokud bude zjištěno, že je jakékoli ustanovení této Smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude se mít za to, že toto ustanovení je oddělitelné od této Smlouvy, a toto ustanovení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakéhokoli zbývajícího ustanovení. Nesmíte postoupit, převést ani poskytnout sublicenci k žádnému vašemu právu či k žádné vaší povinností ani ke všem vašim právům a povinnostem podle této Smlouvy bez našeho předchozího písemného souhlasu. My můžeme postoupit, převést nebo poskytnout sublicenci ke kterémukoli z vašich práv či ke kterékoli z vašich povinností nebo ke všem vašim právům či povinnostem podle této Smlouvy bez omezení. Žádné vzdání se práv kteroukoli ze stran, který vznikla z jakéhokoli porušení nebo neplnění podle této Smlouvy, nebude považováno za vzdání se práv vzniklých z jakéhokoli předchozího či následného porušení či neplnění. Jakýkoli nadpis, popisek nebo titulek článku zde obsažený je uváděn pouze pro přehlednost a žádným způsobem neurčuje ani nevysvětluje žádný článek či ustanovení. Všechny výrazy definované v jednotném čísle budou mít stejný význam, když jsou použity v množném čísle, a to v příslušných případech a pokud nebude stanoveno jinak. Jakékoli použití výrazu „včetně“ nebo jeho variant v této Smlouvě bude vykládáno tak, jako kdyby po něm následovalo slovní spojení „bez omezení“. Tato Smlouva, včetně jakýchkoli podmínek do ní začleněných, představuje celou dohodu mezi vámi a námi ohledně předmětu této Smlouvy a při neexistenci podvodu nahrazuje jakékoli a všechny předchozí nebo současné písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi vámi a námi ohledně tohoto předmětu. Oznámení určená vám (včetně oznámení o změnách v této Smlouvě) mohou být učiněna vyvěšením na Službách nebo e-mailem (mimo jiné, v každém jednotlivém případě, prostřednictvím odkazů) nebo běžnou poštou. Vytištěná verze této Smlouvy a jakéhokoli oznámení učiněného v elektronické podobě bude bez omezení přípustná v soudním nebo správním řízení, které vychází z této Smlouvy nebo souvisí s touto Smlouvou, a to ve stejném rozsahu a při splnění stejných podmínek, jaké se vztahují na jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě. Žádná ze stran neponese odpovědnost za jakékoli nesplnění jakékoli povinnosti z důvodu jakékoli příčiny, kterou nemůže ovlivnit.

27. Řešení spotřebitelských sporů. Pokud jste spotřebitel, pak jakýkoli spor mezi vámi a námi bude vyřešen vzájemným vyjednáváním. Pokud bychom nenalezli řešení podle předchozí věty do třiceti dnů, můžete kdykoli předložit svůj spor příslušnému obecnému soudu nebo České obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) je oprávněna k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případě, kdy je spotřebitelem strana smlouvy, z níž dotyčný spor vznikl. Česká obchodní inspekce však není oprávněna vydat ve věci závazné usnesení. Pravomoc vydávat závazná rozhodnutí o všech sporech mají obecné soudy České republiky.

28. Podmínky požadované společností Apple. Kromě vašeho souhlasu s výše uvedenými podmínkami a bez ohledu na cokoli, co je v této Smlouvě obsaženo v opačném smyslu, se budou na vaše používání jakékoli verze Aplikace kompatibilní s operačním systémem iOS společnosti Apple Inc. („Apple“) vztahovat následující ustanovení. Společnost Apple není stranou této Smlouvy a nevlastní Aplikaci a nenese za Aplikaci odpovědnost. Společnost Apple neposkytuje žádnou záruku na Aplikaci s výjimkou vrácení její kupní ceny, pokud je to relevantní. Společnost Apple nenese odpovědnost za údržbu ani jiné podpůrné služby pro Aplikaci a neponese odpovědnost za žádné jiné nároky, ztráty, závazky, škody, náklady či výdaje v souvislosti s Aplikací, včetně jakýchkoli nároků založených na odpovědnosti za škodu způsobenou produktem třetí straně, nároků založených na tvrzení, že Aplikace nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný či regulatorní požadavek, nároků vyplývajících z ochrany spotřebitele, z legislativy o ochraně soukromí či podobné legislativy (mimo jiné v souvislosti s jakýmkoli použitím rámců HealthKit nebo HomeKit společnosti Apple Aplikací) a nároků souvisejících s porušením duševního vlastnictví. Jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se používání Aplikace, včetně těch, které se týkají práv k duševnímu vlastnictví, musí být směrovány na Společnost v souladu s výše uvedeným článkem „Informace nebo stížnosti“. Licence, která je vám touto Smlouvou poskytnutá, je omezena na nepřevoditelnou licenci k používání Aplikace na výrobku značky Apple, na němž je provozován operační systém iOS společnosti Apple a který je vámi vlastněn či ovládán, nebo k používání povolenému Pravidly používání stanovenými v Podmínkách používání App Store společnosti Apple, s tou výjimkou, že k Aplikaci mohou získávat přístup a Aplikaci mohou používat jiné účty spojené s kupujícím přes Family Sharing nebo hromadný nákup. Kromě toho musíte dodržovat podmínky jakékoli smlouvy se třetí stranou, která se vztahuje na vás, když používáte Aplikaci, například vaší smlouvy o službě pro bezdrátová data. Společnost Apple a dceřiné firmy společnosti Apple jsou v pozici oprávněných třetích stran této Smlouvy a po vašem přijetí podmínek této Smlouvy budou mít právo (a bude se mít za to, že akceptovaly toto právo) vynucovat od vás plnění této Smlouvy jako oprávněná třetí strana této Smlouvy; bez ohledu na výše uvedené bude platit, že právo Společnosti uzavírat, odstupovat či ukončovat jakoukoli odchylku, vzdání se práv či vyrovnání podle této Smlouvy nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

© Johnson & Johnson s.r.o. 2019 pokud není uvedeno jinak. Všechna práva vyhrazena.